Privacy Statement

Inleiding
Hotel De Roode Schuur is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn gasten en de bezoekers van zijn websites van essentieel belang is voor zijn activiteiten. Persoonlijke gegevens van gasten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hotel De Roode Schuur houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Hotel De Roode Schuur, gevestigd aan Oude Barneveldseweg 98, 3862 PS Nijkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Vertegenwoordigd door Mariëlle van Stipriaan.

Contactgegevens:
www.deroodeschuur.nl
Oude Barneveldseweg 98, 3862 PS Nijkerk
033 246 1602

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hotel De Roode Schuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaattype
– Bankrekeningnummer
– IP-adres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hotel De Roode Schuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw boeking en betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Hotel De Roode Schuur analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Hotel De Roode Schuur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Hotel De Roode Schuur neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hotel De Roode Schuur) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hotel De Roode Schuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
NAW-gegevens Onbeperkt De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
Geslacht Onbeperkt De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
Telefoonnummer Onbeperkt De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
E-mailadres Onbeperkt De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
Gegevens over uw activiteiten op onze website 2 jaar De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
Internetbrowser en apparaat type 2 jaar De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
Bankrekeningnummer Tot maximaal 7 dagen na de boeking. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
IP-adres Zolang als wettelijk nodig is om het doel van de gegevens die zijn verzameld te bereiken. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Hotel De Roode Schuur deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zo werken wij samen met Oaky B.V. We gebruiken Oaky om met u te communiceren voor en tijdens uw verblijf. Op deze manier worden specifieke diensten of upgrades aangeboden die betrekking hebben op uw verblijf bij Hotel De Roode Schuur. Oaky treed namens ons op als data verwerken van uw persoonlijke gegevens met de bedoeling om deze diensten aan u aan te bieden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hotel De Roode Schuur gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hotel De Roode Schuur gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hieronder een overzicht:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hotel De Roode Schuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hotel De Roode Schuur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hotel De Roode Schuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].